Artikelen uit de categorie Afvalstoffen

Balken 2e kans
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

2e Kans bouwmaterialen, a way of life


Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval- en recyclingbranche. Een branche in ontwikkeling en die naast de koplopers ook pioniers kent.
Foto einde afval
Circulaire Economie Afvalstoffen Beleid

Prioritering van materiaalstromen voor Europese einde-afvalcriteria


De Europese Green Deal1 heeft als doel de EU te transformeren tot een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, vooral door economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbronnen. Het Actieplan Circulaire Economie2 stelt dat de wereldwijde consumptie van materialen naar ver...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen

Toekomstig beton en baksteen hebben een negatieve CO2-footprint


De wereld van de bouwmaterialen staat aan de vooravond van een grote transitie: van één van de grootste mondiale uitstoters van CO2 gaan we naar een situatie waarin beton en baksteen netto CO2 gaan opslaan. Hiermee wordt duurzaam bouwen mogelijk.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

Recycling glas en steenwol


Met mijn technische marketing en sales achtergrond en ervaring in innovatie implementatie was het spannend te mogen spreken in Lissabon bij de afsluiting van het Wool2Loop project. Het hele proces behandeld te zien door Europese experts van slopen, recyclen, research, procescontrole, pilots en ten s...
Foto Jeanette_web
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

ZZS in afvalstoffen


Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten worden gecategoriseerd. Het bekendste voorbeeld hiervan is PFAS/PFOA.
betongranulaat_web
Breken Sorteren Circulaire Economie Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Het Circulair Materialenplan


LAP3 is een plan dat op landelijk niveau wordt opgesteld en waarmee vergunningverleners bij omgevingsdiensten rekening dienen te houden. Het LAP is daarmee bepalend voor de vraag welke activiteiten met afvalstoffen wel of niet vergund kunnen worden. Voor activiteiten met afvalstoffen zoals sorteren,...
BEwerken ONLINE
Breken Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Regeling voor TAG als gevaarlijk afval blijft van kracht


Ruim een jaar geleden trad op 16 oktober 2021 de “Regeling tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer” (hierna te noemen: de Regeling) in werking. Door deze Regeling werd teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) met een PAK10 gehalte hoger dan 75 mg/kg ...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet


De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet op orde. Het is de vraag of de nieuw beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 gehaald word...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Op weg naar meer hergebruik met circulaire regelgeving


Platform CB’23 actieteam Toekomstig hergebruik doet aanbevelingen Afgelopen jaar heeft een nieuw actieteam Toekomstig hergebruik zich gebogen over kansen en belemmeringen in technische wet- en regelgeving om hergebruik te vergemakkelijken. Hierover wordt op 30 juni een leidraad gepresenteerd met een...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Recypedia: Bijproduct


Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.
BEwerken ONLINE
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

‘Niets is afval, tenzij...


Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Beleid

Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van PFAS op de circulaire economie?


Het effect van onze welvaart laat al meer dan 50 jaar sporen na in het milieu. Het is ondenkbaar geworden om te kunnen leven zonder organische kunststoffen. Bij de ontwikkeling van deze kunststoffen lag de nadruk op de gunstige eigenschappen en brede toepasbaarheid.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Beleid

Update Pilot brandverzekering


Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wakker liggen van de kosten die een brandverzekering met zich mee brengt.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Wetgeving

Flexibiliteit in de Omgevingswet: afwijken van milieuregels


Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevingsrecht.
BRBS Recycling
Breken Recycling Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Feitenonderzoek immobilisatie


Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans op verspreiding van milieuverontreinigende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving op de korte ...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Veilige organofosfaat-vlamvertragers in de circulaire economie


Synthetische chemicaliën zijn inherent aan de moderne samenleving waarin we leven en dragen bij aan gezondheid, veiligheid en comfort. De productie en het gebruik van chemicaliën nemen in een steeds sneller tempo toe.1 Een belangrijke klasse van deze chemicaliën zijn organofosfaten, die veel worden ...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

Teerhoudend asfalt volledig circulair


Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de A...
Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Provinciale CE plannen


Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie aan te jagen, te ondersteunen en een onderdeel hiervan uit te maken. Een overgroot deel van de provin...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken


Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat ook zo? In dit artikel gaan we in op de ervaringen met “einde-afval” en plaatsen we de situatie in Ne...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen

Hoe hoog leg jij de lat?


Per 1 januari 2022 zijn bedrijven die de Governance code “veiligheid in de bouw” hebben ondertekend of werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven, verplicht om gecertificeerd te zijn voor de veiligheidsladder / Saftey Culture Ladder. Hierdoor is de vraag naar certificering voor de Safety Culture La...
BEwerken ONLINE
Breken Sorteren Afvalstoffen

ZZS tool voor leden van BRBS Recycling


Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn mogelijk schadelijk voor gezondheid, ecosysteem of milieu. Deze verdienen daarom serieuze aandacht, ook in de afval- en recyclingfase. Voorkomen moet worden dat deze stoffen een risico kunnen vormen voor nu en later. Recyclingbedrijven hebben van overheden en bev...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Brand is niet per definitie failliet


Branden bij bedrijven zijn helaas niet voor 100% uit te sluiten. Wel is het mogelijk de kans op brand aanzienlijk te verkleinen. Burghgraef van Tiel & Partners is gespecialiseerd in het beoordelen van de verzekerbare risico’s die bedrijven lopen en in risicoanalyses waaruit blijkt op welke wijze de ...
BRBS Recycling
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden


Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om BSA als nieuwe grondstoffen toe te passen, maar het moet beter!” stelt Peter Kreukniet van Stichting...
TAG kaarten
Breken Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt


Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gereinigd. Toch gaat jaarlijks nog circa 200.000 ton ongereinigd de grens over en wordt het land van best...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Financiële zekerheid: geest uit het verleden


De overheid wil de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangrijpen voor een uitbreiding van het instrument financiële zekerheid. Het is de bedoeling dat het bevoegd gezag afvalverwerkende bedrijven kan verplichten financiële zekerheid te stellen. Bedrijven worden dan kort gezegd verplicht om voldoen...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Zo komt de prijs van afvalverwerking tot stand


Als afvalinzamelaar en -verwerker én leverancier van secundaire grondstoffen heeft Renewi een bijzonder en complex bedrijfsmodel. Zowel aan de voor- als aan de achterkant zitten immers kosten en baten. Die moeten zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden en zijn afhankelijk van allerlei interne en ex...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Rekenkamer: ‘Europa heeft meer recyclingcapaciteit nodig’


Uit een analyse van de Europese Rekenkamer blijkt dat binnen de EU nog altijd meer dan de helft van al het plastic verpakkingsmateriaal wordt verbrand. De rekenkamer waarschuwt dat de doelstelling, om in 2025 minimaal 50 procent van al het afval te recyclen, mogelijk niet wordt behaald.
BEwerken ONLINE
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan


Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële activiteit op Natura 2000 gebieden wordt berekend. Als uit deze berekeningen blijkt dat er geen negatief...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Inventariseren Zeer Zorgwekkende Stoffen in afvalstoffen: wie is aan zet?


Veel bedrijven in de sloop- en recyclingsector worden de laatste tijd geconfronteerd met verzoeken van het bevoegd gezag om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de door hen ingenomen afvalstoffen of het verwerkingsproduct zitten. Een veel gehoorde vraag in mij...
schema Arbocatalogus
Recycling Afvalstoffen Wetgeving

Arbozaken


Arbo zaken Arbeidsveiligheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van recyclingbedrijven. BRBS Recycling als vereniging van recyclingbedrijven draagt in dit verband zorg voor die arbo-aspecten die collectief geregeld kunnen worden. Dat bespaart individuele bedrijven veel tijd en geld, ...
Einde-afval schema recyclinggranulaat
Breken Afvalstoffen Wetgeving

Criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaten


De vaststelling van Nederlandse criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaat is een feit. Sinds 6 februari 2015 is de regeling tot vaststelling van de einde-afvalstatus van recyclinggranulaat gepubliceerd in de Staatscourant. Deze is direct per 7 februari van kracht. Het Ministerie van Ien...
Breken Recycling Afvalstoffen Wetgeving

REACH


BRBS Recycling heeft in een vroeg stadium inzake REACH het standpunt ingenomen dat recyclinggranulaat niet voor REACH in aanmerking zou moeten komen, ook al is het geen afval meer. In maart 2010 is door ECHA het standpunt "REACH, afval en herwonnen stoffen" gepubliceerd. Hierin wordt bevestigd dat r...
Breken Circulaire Economie Afvalstoffen Wetgeving

Recyclinggranulaat is geen afval


In principe zijn er 3 routes die naar de einde-afvalstatus kunnen leiden. Eerste route is de Europese, waarbij direct op Europees niveau criteria worden opgesteld. Hoewel aanvankelijk recyclinggranulaat als 1 van de stromen werd genoemd waarvoor deze criteria zouden worden opgesteld, is het hier noo...
REACH, Echa
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

Europese regelgeving


Steeds meer Europese regels en richtlijnen bepalen de nationale regelgeving.Afvalrichtlijn, stortrichtlijn, waterrichtlijn, REACH, EVOA, IPPC, E-PRTR, Eural en End-of-Waste zijn enkele voorbeelden.BRBS Recycling oefent via lidmaatschap van FIR invloed uit op deze stortvloed aan regels. Omdat Nederla...
Sorteren Afvalstoffen

Secundaire brandstoffen


Leden van BRBS Recycling die beschikken over een sorteerinstallatie richten zich onder meer op het selectief scheiden van de hoogcalorische fracties uit de gemengde afvalstoffen. Deze hoogcalorische fracties zijn uitstekend inzetbaar als (grondstof voor) secundaire brandstoffen. De secundaire brands...
Verladen van granulaat
Breken Sorteren Afvalstoffen Wetgeving

Stof


Fijnstof blijkt een goed beheersbaar probleem voor de puinbreeksector. Er is uitvoerig onderzoek uitgevoerd. BRBS Recycling heeft de voornaamste conclusies samengevat: De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn: • Een vernevelingskanon geeft de sterkste stofreductie (tot 97%!). • Terrein bevoc...
Asbest illegaliteit
Breken Recycling Afvalstoffen Beleid

Asbest


Asbest is een belangrijk thema omdat deze stof kan leiden tot ernstige aandoeningen indien het zich in de longen kan nestelen. Als laatste schakel in de verwijderingsketen zijn puinbrekers en sorteerbedrijven kwetsbaar voor asbest. De kans dat aangeboden afvalstoffen verontreinigd zijn met asbest is...