Artikelen uit de categorie Beleid

TomBerendsen_bij_Van_Werven
Beleid

CDA lijsttrekker voor het Europees Parlement Tom Berendsen op bezoek bij Van Werven


Europese samenwerking is van groot belang, zeker ook voor de recycling- en secundaire grondstoffensector. Op 22 november 2023 vonden de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland plaats en in juni 2024 volgen de verkiezingen voor het Europese Parlement.
Knelpunt_web
Beleid

Knelpunten Regeling Bodemkwaliteit toegelicht


In het vorige nummer van BEwerken was te lezen dat met de introductie van de Omgevingswet een nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 meekomt die aandacht behoeft in de sector. De genoemde zorgpunten is in een aantal constructieve gesprekken met het Ministerie van IenW, ILT, Bodem+ en schemabeheerders d...
Jouw voordelen.kwaliteitsborger shutterstock_WEB
Beleid

Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt er aan


Naast de Omgevingswet is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2024 van kracht. Weliswaar in eerste instantie alleen voor nieuwbouw, maar vanaf 1 juli 2024 ook voor verbouwactiviteiten. Dit artikel geeft inzicht in de Wkb, de relatie met de Omgevingswet en schetst de bel...
Foto_Verkiezingen_Web
Beleid

Een nieuw geluid?


Nu de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen bekend is, kan begonnen worden met de kabinetsformatie en het opstellen van het regeerakkoord. Wat betekent dit voor het behalen van de Circulaire doelstellingen, en hoe verhoudt zich dit tot het onderdeel dat tot op heden nog de grootste bijdrage lever...
Tom Berendsen bezoek Van Werven
Beleid

CDA lijsttrekker voor het Europees Parlement Tom Berendsen op bezoek bij Van Werven


Europese samenwerking is van groot belang, zeker voor de recycling- en secundaire grondstoffensector. Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland plaats en in juni 2024 volgen de verkiezingen voor het Europese Parlement.
Keestrack R6e
Circulaire Economie Recycling Beleid

Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie


Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en regelgeving die hen tot elektrificatie aanzetten. Nieuwe uitdagingen en mogelijkheden ontstaan door de v...
shutterstock_WEB
Breken Beleid Wetgeving

Omgevingswet ondermijnt circulariteit bouwgrondstoffen


Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zal er ook een aangepaste Regeling bodemkwaliteit van kracht zijn. Hierin zijn enkele nieuwe regels opgenomen, die voor bouwstofproducenten een flinke extra belasting kunnen geven. In dit artikel lichten we er enkele toe.
Gevaarlijke stoffen foto
Beleid

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen als thema van jaarcongres Stichting Arbocatalogus Afvalbranche


Op donderdag 2 november 2023 organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarlijkse congres. Dit jaar staat dat in het teken van werken met gevaarlijke stoffen. Het congres richt zich richt tot de KAM-deskundigen van afval- en recyclingbedrijven. Maar ook HR-medewerkers en leidin...
Foto einde afval
Circulaire Economie Afvalstoffen Beleid

Prioritering van materiaalstromen voor Europese einde-afvalcriteria


De Europese Green Deal1 heeft als doel de EU te transformeren tot een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, vooral door economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbronnen. Het Actieplan Circulaire Economie2 stelt dat de wereldwijde consumptie van materialen naar ver...
Asfalt artikel_WEB
Breken Recycling Grondstoffen Beleid

De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie


De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwerken een mooie gelegenheid om de voortgang van deze sector onder de loep te nemen. In dit artikel gaa...
Foto Marieke van der Werf
Circulaire Economie Recycling Beleid

Circulaire economie is geen middel, maar een doel!


“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit jaar verscheen. Het programma vormt de routekaart naar een volledig circulaire economie. Er is inmi...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

Verandering van spelregels nodig


In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) sprak BEwerken met hen over de kansen en uitdagingen voor de circulaire econ...
BEwerken ONLINE
Recycling Beleid Wetgeving

Risico-inventarisatie en -evaluatie; voor een veilige en gezonde werkplek


Goede arbeidsomstandigheden verbeteren de productiviteit. Bovendien vermindert de kans op ongevallen waarmee de werkgever aan de zorgplicht voldoet. Dat zijn de voordelen van het opstellen van de RI&E, waarvoor BRBS Recycling een gratis online leidraad aanbiedt.
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Beleid

Biobased bouwen: de noodzaak, de kansen en fantastische voorbeelden


Biobased bouwen is een duurzaam, circulair en hernieuwbaar alternatief voor traditionele bouw in beton, staal, baksteen en kalkzandsteen. Gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals grondstoffenvraagstukken, klimaatverandering en stikstofproblematiek, winnen houtbouw en andere biobased bouw...
betongranulaat_web
Breken Sorteren Circulaire Economie Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Het Circulair Materialenplan


LAP3 is een plan dat op landelijk niveau wordt opgesteld en waarmee vergunningverleners bij omgevingsdiensten rekening dienen te houden. Het LAP is daarmee bepalend voor de vraag welke activiteiten met afvalstoffen wel of niet vergund kunnen worden. Voor activiteiten met afvalstoffen zoals sorteren,...
Vincent Gruis_web
Circulaire Economie Beleid

Bouwen, verbouwen en demonteren met een zo laag mogelijke milieubelasting


Eind 2018 is een Transitieteam Circulaire Bouw Economie (CBE) gestart dat bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en de bouw en GWW-sector. BEwerken interviewde Vincent Gruis, voorzitter van Transitieteam Circulaire Bouw Economie over de vorderingen van het Transitieteam.
BEwerken ONLINE
Breken Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Regeling voor TAG als gevaarlijk afval blijft van kracht


Ruim een jaar geleden trad op 16 oktober 2021 de “Regeling tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer” (hierna te noemen: de Regeling) in werking. Door deze Regeling werd teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) met een PAK10 gehalte hoger dan 75 mg/kg ...
BRBS Recycling
Beleid Wetgeving

Product Category Rules (PCR)


Bij de bepaling van duurzaamheid van producten wordt een Levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. De manier waarop de LCA voor bouwproducten wordt berekend is vastgelegd in NEN-EN15804 Duurzaamheid van bouwwerken - Basisregels voor de productgroep bouwproducten.
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

CO2-heffingen en de gevolgen voor de sector


De afval- en recyclingbranche kijkt met een optimistische en ietwat kritische blik naar de CO2-heffing van grondstoffen.
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Op weg naar meer hergebruik met circulaire regelgeving


Platform CB’23 actieteam Toekomstig hergebruik doet aanbevelingen Afgelopen jaar heeft een nieuw actieteam Toekomstig hergebruik zich gebogen over kansen en belemmeringen in technische wet- en regelgeving om hergebruik te vergemakkelijken. Hierover wordt op 30 juni een leidraad gepresenteerd met een...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid Wetgeving

Financiële zekerheidstelling remt ontwikkeling recyclingbranche?


De doelstelling van het klimaatakkoord is duidelijk: in 2050 moet 95% minder CO2 worden uitgestoten om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. Gelukkig weten we ook hoe we dit doel moeten bereiken. Minder energie verbruiken, duurzame opgewekte energie gebruiken, maar ook: zo snel mogeli...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Recypedia: Bijproduct


Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Beleid Wetgeving

Provinciale CE plannen


Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie aan te jagen, te ondersteunen en een onderdeel hiervan uit te maken.
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw”


De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze plannen niet laten stuklopen op een groot onderschat én onbekend probleem: de beschikbaarheid van elementaire grondstoffen als zand en grind voor bouw en infra. Ook in een circulaire economie blijven ...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Beleid

Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van PFAS op de circulaire economie?


Het effect van onze welvaart laat al meer dan 50 jaar sporen na in het milieu. Het is ondenkbaar geworden om te kunnen leven zonder organische kunststoffen. Bij de ontwikkeling van deze kunststoffen lag de nadruk op de gunstige eigenschappen en brede toepasbaarheid.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Beleid

Update Pilot brandverzekering


Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wakker liggen van de kosten die een brandverzekering met zich mee brengt.
BRBS Recycling
Breken Recycling Grondstoffen Beleid

Van metselwerkpuin naar een nieuwe hoogwaardige baksteen


De circulaire economie is een onderwerp dat door de gehele bouwkolom steeds meer weerklank krijgt en uiteraard van groot belang is. Dit geldt niet alleen voor de beton- maar ook voor de keramische industrie.
BRBS Recycling
Breken Recycling Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Feitenonderzoek immobilisatie


Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans op verspreiding van milieuverontreinigende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving op de korte ...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Veilige organofosfaat-vlamvertragers in de circulaire economie


Synthetische chemicaliën zijn inherent aan de moderne samenleving waarin we leven en dragen bij aan gezondheid, veiligheid en comfort. De productie en het gebruik van chemicaliën nemen in een steeds sneller tempo toe.1 Een belangrijke klasse van deze chemicaliën zijn organofosfaten, die veel worden ...
Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Provinciale CE plannen


Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie aan te jagen, te ondersteunen en een onderdeel hiervan uit te maken. Een overgroot deel van de provin...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Brand is niet per definitie failliet


Branden bij bedrijven zijn helaas niet voor 100% uit te sluiten. Wel is het mogelijk de kans op brand aanzienlijk te verkleinen. Burghgraef van Tiel & Partners is gespecialiseerd in het beoordelen van de verzekerbare risico’s die bedrijven lopen en in risicoanalyses waaruit blijkt op welke wijze de ...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Beleid Wetgeving

Het Basiskamp voor een Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23


Platform CB’23 ontwikkelt diverse leidraden voor circulair bouwen. Hoe passen deze binnen het “Basiskamp” voor de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2023 dat door het Transitieteam voor Circulaire Bouweconomie omschreven is? De Nederlandse ambitie is om in 2050 een volledig circulaire bou...
BRBS Recycling
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden


Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om BSA als nieuwe grondstoffen toe te passen, maar het moet beter!” stelt Peter Kreukniet van Stichting...
TAG kaarten
Breken Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt


Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gereinigd. Toch gaat jaarlijks nog circa 200.000 ton ongereinigd de grens over en wordt het land van best...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Financiële zekerheid: geest uit het verleden


De overheid wil de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangrijpen voor een uitbreiding van het instrument financiële zekerheid. Het is de bedoeling dat het bevoegd gezag afvalverwerkende bedrijven kan verplichten financiële zekerheid te stellen. Bedrijven worden dan kort gezegd verplicht om voldoen...
10_CO2 _2050 website
Circulaire Economie Recycling Beleid

Van Veldhoven: deel afspraken uit Green Deal moeten wereldwijd gaan gelden


De afspraken over het verplichte hergebruik van materialen, die zijn gemaakt in de Europese Green Deal, zouden wereldwijd moeten gaan gelden. Dat levert een aanzienlijke besparing op van de uitstoot van CO2 en voorkomt dat plasticafval in het milieu terecht komt. Staatssecretaris Stientje van Veldho...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

Met circulair ontwerpen valt veel te winnen


Energie verbruikende of energie gerelateerde producten, zeg maar alles waar een stekker aan zit, dienen te voldoen aan de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. In navolging van deze richtlijn besloot de Europese Commissie al in 2018 hier een grondstoffen paragraaf aan toe te voegen, die na uitwe...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Zo komt de prijs van afvalverwerking tot stand


Als afvalinzamelaar en -verwerker én leverancier van secundaire grondstoffen heeft Renewi een bijzonder en complex bedrijfsmodel. Zowel aan de voor- als aan de achterkant zitten immers kosten en baten. Die moeten zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden en zijn afhankelijk van allerlei interne en ex...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Rekenkamer: ‘Europa heeft meer recyclingcapaciteit nodig’


Uit een analyse van de Europese Rekenkamer blijkt dat binnen de EU nog altijd meer dan de helft van al het plastic verpakkingsmateriaal wordt verbrand. De rekenkamer waarschuwt dat de doelstelling, om in 2025 minimaal 50 procent van al het afval te recyclen, mogelijk niet wordt behaald.
BEwerken ONLINE
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan


Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële activiteit op Natura 2000 gebieden wordt berekend. Als uit deze berekeningen blijkt dat er geen negatief...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Inventariseren Zeer Zorgwekkende Stoffen in afvalstoffen: wie is aan zet?


Veel bedrijven in de sloop- en recyclingsector worden de laatste tijd geconfronteerd met verzoeken van het bevoegd gezag om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de door hen ingenomen afvalstoffen of het verwerkingsproduct zitten. Een veel gehoorde vraag in mij...
Circulaire Economie Recycling Beleid

Sustainability


Scientific study on benefits of recycling In order to achieve a breakthrough in thinking, a federation of waste and recycling associations and environmental organizations has ordered the Utrecht University to calculate the benefits of recycling expressed in energy saving and CO2 reduction. Universit...
Circulaire Economie Recycling Beleid Publicaties

Duurzaam grondstoffengebruik en CO2-reductie


Wetenschappelijke studie naar voordelen van recycling Om een doorbraak in denken te bewerkstelligen heeft de Universiteit Utrecht in opdracht van koepelorganisaties van afval- en recyclingbedrijven en milieuorganisaties, de studie 'Saving materials' gepresenteerd. Op 8 september 2010 is het eerste e...
Recycling Beleid Wetgeving

FIR


De FIR is de Internationale Recycling Federatie. Het secretariaat van BRBS Recycling verzorgt tevens het secretariaat van de FIR. Zie voor verdere informatie de website van de FIR: www.fir-recycling.com.
Asbest illegaliteit
Breken Recycling Afvalstoffen Beleid

Asbest


Asbest is een belangrijk thema omdat deze stof kan leiden tot ernstige aandoeningen indien het zich in de longen kan nestelen. Als laatste schakel in de verwijderingsketen zijn puinbrekers en sorteerbedrijven kwetsbaar voor asbest. De kans dat aangeboden afvalstoffen verontreinigd zijn met asbest is...