BEwerken ONLINE

Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan

Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële activiteit op Natura 2000 gebieden wordt berekend. Als uit deze berekeningen blijkt dat er geen negatief effect plaats vindt in Natura 2000 gebieden, kan het project of activiteit vergund worden. 

De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie hebben betrekking op emissiefactoren, natuurgegevens, rekenmodellen en achtergronddepositie. Zo gaan er aanpassingen op emissiefactoren bij de mobiele werktuigen, wegverkeer, binnenvaart, zeescheepvaart en stallen plaatsvinden. Nieuw is daarbij dat voor mobiele werktuigen in de aanlegfase van een project onderscheid gemaakt moet worden in de stikstofdepositie ten gevolge van gebruik bij belasting en bij stationair gebruik. Daarnaast zijn de emissiefactoren herzien. Uit modelexercities blijkt dat de veranderingen aangrijpend zijn en kunnen leiden tot een hogere berekende stikstofdepositie.


Vergunningverlening
De nieuwe AERIUS Calculator, AERIUS 2020, moet vanaf de release gebruikt worden bij toestemmingsverlening (vergunningen) voor projecten. Doordat de actualisatie in AERIUS gevolgen heeft voor de berekeningsmethodiek, wordt voor industriële activiteiten waarvoor vóór 15 oktober nog geen definitief besluit was genomen een herberekening met de nieuwe versie aanbevolen.