Recypedia

Aerius Calculator

AERIUS


AERIUS is het nationale instrumentarium voor berekening van stikstofdepositie. Het RIVM, vergunningverleners en overheden gebruiken AERIUS voor de monitoring van de stikstof-depositie. Het systeem is (en wordt) getoetst door ECN, TNO, Universiteit Wageningen en andere kennisinstituten. De bronnen di...
Biomassa

Biomassa


Biomassa is stof van organische oorsprong, geproduceerd door organismen, waaronder planten en dieren. Stoffen van organische oorsprong die door geologische processen zijn getransformeerd, zoals steenkool, aardgas of krijt, rekent men niet tot biomassa. In de biologie drukt men de hoeveelheid biomass...
Chemische recycling

Chemische Recycling


Chemische recycling is het omvormen van afvalstoffen tot monomeren of tot basisstoffen voor nieuwe chemicaliën, kunststoffen of brandstoffen. Kunststoffen, maar ook bijvoorbeeld hout en papier kunnen hiervoor in aanmerking komen. Een monomeer is een relatief eenvoudig organisch molecuul dat als basi...
Slim Breken

Slim Breken


Slim breken, wordt ook wel ‘smart crushing’ genoemd. Er zijn inmiddels verschillende innovatieve samenwerkingsverbanden bezig om deze techniek commercieel toepasbaar te maken. Bij slim breken wordt oud beton volledig afgebroken naar de oorspronkelijke grondstoffen: grind, zand, cement (oud beton bev...
Logo MRPI

MRPI(r)


MRPI (r) staat voor Milieu Relevante productinformatie. MRPI (r) is een set van gevalideerde informatie over de duurzaamheid van bouwproducten. Deze informatie wordt vastgelegd in de Nationale Milieudatabase (NMD). De Stichting Milieu Relevante Product Informatie (MRPI (r)) beheert dit erkend systee...
PFAS

PFAS


PFAS zijn stoffen die worden gebruikt om materialen brandwerend, vuil- en waterafsto­tend te maken. Denk hierbij aan verf, blusschuim, pannen, kleding, isolatiematerialen en cosmetica. Ze worden al jarenlang toegepast. PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Dit is een groep van ruim 6.000 st...
Swill

Swill


Er zijn meerdere soorten organisch afval, zoals GFT, bermgras, maar ook Swill. GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval, wat al duidelijk maakt waar uit dit bestaat. Swill is bedrijfsafval dat bestaat uit voedselresten uit restaurants en keukens. Bij Swill horen bijvoorbeeld de volgende afvalstr...
Sorteren en nascheiden

In een notendop onderscheid sorteren en nascheiden


Er is nogal eens spraakverwarring over de termen sorteren en nascheiden. Het onderscheid in een notendop uitgelegd. Sorteren: Gesorteerd worden samengestelde droge afvalstromen, die bron gescheiden tot stand zijn gekomen. In eerste instantie wordt op materiaalsoort gesorteerd zoals hout, metalen, (h...
Opvoerband puin

Backfilling


In de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen is ‘backfilling’ gedefinieerd en dit is in het Nederlands vertaald als ‘opvulling’. Opvulling is een "handeling voor nuttige toepassing waarbij niet-gevaarlijk afval wordt gebruikt voor het herstel van uitgegraven terreinen of voor civieltechnische toepassi...
Fluff

Fluff


Onder fluff wordt meestal verstaan een secundaire brandstof bestaande uit kleine stukjes papier, plastic, hout, textiel etc. die nog herkenbaar zijn. Fluff wordt geproduceerd uit gemengd afval nadat een sortering heeft plaats gevonden. Fluff is een droog, brandbaar, hoogcalorisch en zeer luchtig mat...
Brekerzand

Brekerzand


Brekerzand ofwel Recycling-brekerzand is volgens NEN 5884 fijnkorrelig, steenachtig materiaal, verkregen bij het breken van bouw- en sloopafval. Dit moet niet worden verward met Brekerzeefzand. Dit is het fijnkorrelig, hoofdzakelijk natuurlijk materiaal dat vrijkomt wanneer bouw- en sloopafval een e...
Recypedia

HP14


De afkorting HP 14 staat voor Hazardous Property 14 ofwel Gevaarseigenschap 14. Op 14 juni 2017 is er een wijziging gepubliceerd van de Eural (bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG). Deze betreft de nieuwe gevaarseigenschap HP 14 ‘Ecotoxisch’. Hierdoor moet voor het bepalen of een afvalstof als gevaa...
Schema artikel Relatie tussen E-rendement

Relatie tussen E-rendement en de EU Energy efficiency


De rendementsformule uit de Europese Kaderrichtlijn wil nog wel eens verkeerd geïnterpreteerd worden. De met deze formule berekende Energy efficiency zegt namelijk niets over het werkelijke Energierendement van een installatie. Dat de Europese Energy efficiency niet hetzelfde is als het Energierende...
Recypedia

Secundaire brandstof, SRF en RDF


Er zijn diverse termen in omloop om secundaire brandstoffen aan te duiden. In het verleden is de term ‘RDF’ ontstaan (Refuse Derived Fuel). Deze term werd veelal gebruikt om een brandbare restfractie aan te duiden. Het betrof daarbij niet het bewust opwerken tot een brandstof. Wanneer bewust een bra...
Gewassen menggranulaat

Menggranulaat


De naam ‘Menggranulaat’ duidt op de fysische samenstelling van het recyclinggranulaat, dat vanuit zijn oorsprong altijd een mix is van verschillende steenachtige grondstoffen. De strikte eisen voor deze samenstelling van Menggranulaat zijn opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen. Van belang is dat ...
Recypedia

‘Land Use Change’- waarom voorzichtigheid met LCA’s geboden is


In toenemende mate ontstaat de wens om de milieu-impact van gebouwen en wegen te kunnen vaststellen. Daarvoor is kennis nodig van de milieu-impact van bouwproducten. Op dit ogenblik is het nog niet goed mogelijk om de totale impact te kunnen bepalen. Eén van de oorzaken daarvan is dat het zogenaamde...
Overkorrel

Overkorrel


De productie van recyclinggranulaat voor de GWW-sector en betonbouw uit puin wordt gedaan door brekerinstallaties. Puin wordt gebroken, waarna middels zeeftechnieken en windzifting tot de verschillende korrelgroottes gekomen wordt. De maatvoering c.q. korrelgrootteverdeling moet aan strikte eisen vo...
Eddy current

Eddy Current


Een Eddy Current, ook wel wisselstroom afscheider genoemd, is een machine waarmee non-ferro metalen uit een afvalstroom kunnen worden gehaald. Het principe van een Eddy Current is gebaseerd op het elektrische verschijnsel dat in 1824 is ontdekt door de Franse fysicus François Arago. Het wordt veroor...
Recypedia

BREF


BREF of BREF-documents staat voor BAT Reference documents en is een uitwerking van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie. Indirect maken zij dus deel uit van het Europese milieurecht. De afkorting ‘BAT’ staat voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek. In een BREF-document sta...
Recypedia

Onderscheid nascheiden en sorteren


De termen nascheiden en sorteren worden ‘moeiteloos’ door elkaar gebruikt zonder dat men zich beseft dat er een wezenlijk onderscheid is tussen beide activiteiten. Voor beide activiteiten geldt dat met geavanceerde scheidingstechnieken herbruikbare grondstoffen uit gemengde afvalstoffen worden afges...
Recypedia

MKI - Milieukostenindicator


Bij de uitvoering van een LCA (Levenscyclusanalyse) of een milieueffectenstudie worden veel verschillende milieukengetallen geproduceerd. Per kengetal worden hoeveelheden berekend van bijvoorbeeld energie, water, CO2, verzuring en vermesting. Deze getallen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. To...
upcycling-recycling-downcycling

Upcycling versus downcycling


Bij recycling draait het om het terugwinnen van grondstoffen uit afgedankte materialen met als doel deze opnieuw in een product toe te passen. In de praktijk blijkt de kwaliteit van de grondstoffen in het recyclingproces nog wel eens te verminderen ten opzichte van die bij eerste toepassing. Daarnaa...