Artikelen uit de categorie Grondstoffen

Balken 2e kans
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

2e Kans bouwmaterialen, a way of life


Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval- en recyclingbranche. Een branche in ontwikkeling en die naast de koplopers ook pioniers kent.
Asfalt artikel_WEB
Breken Recycling Grondstoffen Beleid

De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie


De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwerken een mooie gelegenheid om de voortgang van deze sector onder de loep te nemen. In dit artikel gaa...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen

Toekomstig beton en baksteen hebben een negatieve CO2-footprint


De wereld van de bouwmaterialen staat aan de vooravond van een grote transitie: van één van de grootste mondiale uitstoters van CO2 gaan we naar een situatie waarin beton en baksteen netto CO2 gaan opslaan. Hiermee wordt duurzaam bouwen mogelijk.
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen

Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)


Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er eentje. In de proeftuin wil BouwCirculair in de praktijk aantonen of het kwalitatief en technisch mogelijk is om het percentage beton in menggranulaat terug te brengen van 50 procent naar 35 of 40 procen...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

Recycling glas en steenwol


Met mijn technische marketing en sales achtergrond en ervaring in innovatie implementatie was het spannend te mogen spreken in Lissabon bij de afsluiting van het Wool2Loop project. Het hele proces behandeld te zien door Europese experts van slopen, recyclen, research, procescontrole, pilots en ten s...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Wetgeving

Circulair bouwen met het Moederbestek


Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan de slag gaan. En dan horen we vaak toch dat we in de keten tegen een aantal punten aanlopen zoals: h...
Foto Jeanette_web
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

ZZS in afvalstoffen


Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten worden gecategoriseerd. Het bekendste voorbeeld hiervan is PFAS/PFOA.
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen

Vulstoffen


Vulstof is een fijn materiaal met korrels kleiner dan 63 μm. Vulstoffen worden gebruikt in beton en in asfalt, maar kennen ook toepassingen in vele andere industrieën (verf, kunststof, voeding, keramiek). Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen specifiekere definities voor vulstof bestaan. Vuls...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Generieke richtlijn grondstoffen voor circulair beton


De nieuwe CROW-CUR Richtlijn 2:2021 Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton is beschikbaar. De Nederlandse overheid heeft de beleidsdoelstelling dat de Nederlandse economie in 2050 circulair is. In 2030 wil Rijkswaterstaat 100% van het te slopen beton hoogwaardig he...
Recypedia
Breken Recycling Grondstoffen

Hydraulische slak


Hydraulisch recyclinggranulaat is een mengsel van meng- of betongranulaat waaraan 5 tot 20 % (m/m) hydraulische slak is toegevoegd. Hydraulische slak, ook wel stabilisator genoemd, heeft de eigen-schap dat het in aanwezigheid van water en/of vocht verhardt waardoor uiteindelijk een vormgegeven, beto...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Publicaties

LCA MRPI Recyclinggranulaten vernieuwd


Aanvankelijk was de animo om de Levenscyclusdata (LCA cijfers) voor recyclinggranulaat te herzien niet groot. De milieu-impact is al laag en wezenlijke proceswijzigingen zijn beperkt, waardoor er niet veel winst valt te behalen en er in de markt weinig verschuiving in het gebruik van grondstoffen of...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet


De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet op orde. Het is de vraag of de nieuw beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 gehaald word...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Op weg naar meer hergebruik met circulaire regelgeving


Platform CB’23 actieteam Toekomstig hergebruik doet aanbevelingen Afgelopen jaar heeft een nieuw actieteam Toekomstig hergebruik zich gebogen over kansen en belemmeringen in technische wet- en regelgeving om hergebruik te vergemakkelijken. Hierover wordt op 30 juni een leidraad gepresenteerd met een...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving Publicaties

Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving


De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zijn (wettelijke) regels gesteld om dit in goede banen te leiden. Regels zijn een belangrijke basis voo...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Recypedia: Bijproduct


Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.
BEwerken ONLINE
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

‘Niets is afval, tenzij...


Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).
BRBS Recycling
Breken Recycling Grondstoffen Beleid

Van metselwerkpuin naar een nieuwe hoogwaardige baksteen


De circulaire economie is een onderwerp dat door de gehele bouwkolom steeds meer weerklank krijgt en uiteraard van groot belang is. Dit geldt niet alleen voor de beton- maar ook voor de keramische industrie.
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

Teerhoudend asfalt volledig circulair


Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de A...
Circulaire Economie Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Provinciale CE plannen


Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie aan te jagen, te ondersteunen en een onderdeel hiervan uit te maken. Een overgroot deel van de provin...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken


Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat ook zo? In dit artikel gaan we in op de ervaringen met “einde-afval” en plaatsen we de situatie in Ne...
BRBS Recycling
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden


Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om BSA als nieuwe grondstoffen toe te passen, maar het moet beter!” stelt Peter Kreukniet van Stichting...
TAG kaarten
Breken Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt


Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gereinigd. Toch gaat jaarlijks nog circa 200.000 ton ongereinigd de grens over en wordt het land van best...
Breken Recycling Grondstoffen Publicaties

Instructie korrelverdeling


Korte introductie: BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de korrelverdeling op recyclinggranulaten. Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de korrelverdeling zelfstandig kunnen uitvoeren. Het filmpje is belangeloos door Normec L...
Breken Grondstoffen Publicaties

Instructie samenstelling


Korte introductie: BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de samenstellingsproef op recyclinggranulaten. Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de samenstelingsbepaling zelfstandig kunnen uitvoeren. Het filmpje is belangeloos doo...
BEwerken ONLINE
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan


Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële activiteit op Natura 2000 gebieden wordt berekend. Als uit deze berekeningen blijkt dat er geen negatief...
BEwerken ONLINE
Sorteren Recycling Grondstoffen

Kunstgrasvelden recyclen tot hoogwaardige nieuwe producten


De nieuwe fabriek van GBN-AGR voor het recyclen van kunstgrassportvelden is inmiddels volledig operationeel. Vlak voor de zomer werd gestart met de verwerking van velden die dit jaar het einde van hun levensduur hebben bereikt. Het recyclingproces is vrijwel 100% circulair met als eindresultaat drie...
Breken Grondstoffen Wetgeving

GPS in BRL 2506


BRL 2506 schrijft voor dat puinbreekinstallaties moeten zijn voorzien van een GPS systeem. Dit systeem moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het GPS systeem dient in staat te zijn om de geografische positie en de werking (aan/uit) van de breekinstallatie weer te geven; het GPS systeem dient cont...
Breken Grondstoffen Wetgeving

Bouwproductenverordening en certificatie


BRL 2506 is in 2017 herzien en per 1 juli 2013 is de Bouwproductenverordening definitief in werking. Beide hebben consequenties voor de kwaliteitsborging en documentatie rond bouwproducten. De meeste producten uit de recycling van puin vallen sinds 2004 onder de verplichtingen van de Bouwproductenve...
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Eisen voor granulaten voor beton


In de betonnorm EN 206 zijn informatieve eisen opgenomen voor recyclinggranulaten. Omdat beton vele toepassingen heeft, worden er soms heel verschillende eisen aan de toeslagmaterialen gesteld. Het stellen van generieke eisen is dan niet makkelijk. Om te voorkomen dat de toepassing van recyclinggran...
Breken Recycling Grondstoffen

Betontechnologen opgeleid


Betontechnologen zijn nog wel eens wat huiverig om recyclinggranulaten in beton toe te passen. Dit blijkt niet nodig. BRBS Recycling werd door de betontechnologen van Cementbouw en van KBZN uitgenodigd om toe te lichten hoe een goed recyclinggranulaat wordt vervaardigd. Daar komt meer bij kijken dan...
Breken Recycling Grondstoffen

Granulaat in beton


De toepassing van granulaten in beton is belangrijk voor de sector. De verwachte toename van de hoeveelheden bouw- en sloopafval dwingt de sector ertoe om te kijken naar andere toepassingen dan funderingslagen in de wegenbouw. Afzet van granulaat in de betonsector is een zeer kansrijke en belangrijk...
REACH, Echa
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

Europese regelgeving


Steeds meer Europese regels en richtlijnen bepalen de nationale regelgeving.Afvalrichtlijn, stortrichtlijn, waterrichtlijn, REACH, EVOA, IPPC, E-PRTR, Eural en End-of-Waste zijn enkele voorbeelden.BRBS Recycling oefent via lidmaatschap van FIR invloed uit op deze stortvloed aan regels. Omdat Nederla...
Breken Grondstoffen Wetgeving

Kwaliteit in de sector


BRBS Recycling heeft werk gemaakt van de verbetering van de kwaliteit in de sector. Uitgangspunt is dat recycling meer kans krijgt door kwaliteit. Er is afstemming gezocht met handhavers om tot deze verbeteringen te komen. enkele van de gebruikte lezingen zijn via deze links te downloaden: - Dick Ee...
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

CEN TC 154 Korrelvormige materialen


CEN TC 154 Is verantwoordelijk voor de Europese ontwikkeling van normen voor korrelvormige materialen. Onder CEN TC 154 werkt een aantal Subcommittees (SC's), die de afzonderlijke deelonderwerpen behandelen. SC1 Toeslagmaterialen voor mortel SC2 Toeslagmaterialen in beton SC3 Bitumineus gebonden mat...
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

CEN TC 351 Milieu


Op Europees niveau wordt gewerkt aan normen voor milieuaspecten van bouwstoffen. CEN TC 351 ontwikkelt deze normen, daarbij gebruik makend van zoveel mogelijk bestaande methoden. Het betreft vooral testmethoden, normen voor monstervoorbehandeling en monsterneming en analyse van milieu-eigenschappen....
Breken Grondstoffen Wetgeving

CE-markering


Sinds 2004 is de CE markering voor korrelvormige bouwstoffen verplicht. Een bedrijf dat deze bouwstoffen in het handelsverkeer brengt is verplicht deze markering aan te brengen. In 2013 is deze regelgeving vervangen door de Construction Products Regulation. Dit is rechtstreeks werkende regelgeving w...
Monsters voor onderzoek
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Besluit bodemkwaliteit


Het Besluit bodemkwaliteit eist dat bouwstoffen die in de bodem worden toegepast voldoen aan criteria voor uitloging en samenstelling. De criteria van het Besluit bodemkwaliteit zijn gebaseerd op een afweging tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bescherming van de bodem en de toepasbaar...