schema Arbocatalogus

Arbozaken

Arbo zaken
Arbeidsveiligheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van recyclingbedrijven.
BRBS Recycling als vereniging van recyclingbedrijven draagt in dit verband zorg voor die arbo-aspecten die collectief geregeld kunnen worden. Dat bespaart individuele bedrijven veel tijd en geld, die ze anders zelf zouden moeten investeren om op de hoogte te zijn en blijven van wet- en regelgeving en de stand der techniek op het gebied van arbeidsveiligheid.
BRBS Recycling biedt de recyclingsector in zijn algemeenheid en voor leden specifiek een groot aantal tools, om invulling te kunnen geven in hun verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsveiligheid.
De overleggen die de vereniging met het ministerie SZW en Inspectie SZW heeft, zijn bedoeld om te zorgen dat in gezamenlijkheid tot een steeds betere arbeidsveiligheidscultuur binnen de sector van recyclingbedrijven gekomen kan worden.

Risico-Inventariatie & Evaluatie (RI&E)
In 2007 zijn ‘oude’ RI&E’s van BRBS Recycling voor breker- en sorteerbedrijven samengevoegd, geactualiseerd, gedigitaliseerd en vervolgens officieel “afgevlagd” en op de website van RIE.nl gezet.
In 2013 is de Arbowet op dit vlak iets gewijzigd. Per 31 maart 2013 is de lichte toetserkenning voor de RI&E vervangen door een toetsingsvrijstelling voor bedrijven met minder dan 25 personen in dienst. Hiervoor is in opdracht van BRBS Recycling de RI&E weer geactualiseerd en hernieuwd goedgekeurd door CAO partners en een gecertificeerde arbo-deskundige. Deze RI&E bevat een groot aantal voorbeelden en maatregelen en gaat daarmee verder dan de meeste RI&E’s.
RI&E van Branche Recycling Breken en Sorteren staat met het groene erkennings-icoontje op www.RIE.nl. Speciaal voor leden zijn extra tools, voorbeelden en achtergrondinformatie beschikbaar op de ledensite van BRBS Recycling.

Arbocatalogus
Samen met andere stakeholders heeft BRBS Recycling in 2011 en 2012 de arbocatalogus Afvalbranche ontwikkeld, die door de Inspectie SZW is goedgekeurd.
Deze arbocatalogus biedt maatregelen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de situatie in de gehele afvalbranche.
Voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die bedrijven signaleren in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), zijn in de catalogus maatregelen te vinden, middels internet gebundeld en publiek toegankelijk.
De Arbocatalogus Afvalbranche is een branchecatalogus die geschikte maatregelen biedt om risico’s in de afvalbranche weg te nemen of, zo dat niet mogelijk is, voldoende te beperken. Verschillende manieren zijn beschreven waarop werkgevers kunnen voldoen aan de doelvoorschriften van de overheid. Zo zijn in deze arbocatalogus ondermeer leidraden en (bewerkingen van) beleidsregels en verwijzingen naar (NEN-)normen opgenomen. Ook zijn jurisprudentie, vindingen van individuele bedrijven en dergelijke opgenomen.
Werkgevers en werknemers hebben hiermee een grotere eigen verantwoordelijkheid en vooral meer mogelijkheden tot maatwerk. De arbocatalogus sluit daardoor beter aan bij de specifieke situatie in de afvalbranche.

Organisatie
De Arbocatalogus Afvalbranche  is ontwikkeld in samenwerking met brancheorganisaties VA, NVRD, BVOR en BRBS Recycling, de werkgeversvereniging WENb en werknemersorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, Vakvereniging “Het Zwarte Corps”en CNV Vakmensen.

Het beheer van de Arbocatalogus Afvalbranche valt onder de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) die in 2011 is opgericht.  BRBS Recycling heeft zitting in het bestuur van de Stichting, die verantwoordelijkheid heeft voor het beheer en actualisatie van de catalogus, waarmee arbeidsomstandigheden binnen afval- en recyclingbedrijven geoptimaliseerd kunnen worden.
Hiermee blijven afval- en recyclingbedrijven maar ook Inspectie SZW voordurend op de hoogte van de actuele stand van procedures en technieken ter bevordering van optimale arbeidsomstandigheden binnen de sector.

De Arbocatalogus is te vinden onder   http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/