BEwerken ONLINE

CO2 reductie kan leiden tot financieel voordeel

Klimaattop, Circulaire Economie en CO2 reductieplannen, alles om onderwerpen als het klimaat en verduurzaming hoger op de agenda te krijgen en de leefomstandigheden op korte, maar vooral lange termijn te verbeteren. 

Een certificaat op basis van de CO2-Prestatieladder is een mogelijke eerste stap. Voor drie ministeries (IenW, EZK, LNV) is dat een feit, maar ook de overige negen gaan aan de slag om er een te behalen. Als bedrijf kun je haast niet achterblijven, maar wat houdt de CO2-Prestatieladder eigenlijk in?

Bedrijfsvoering verduurzamen kan breed en op alle niveaus toegepast worden. Om dit meetbaar te maken is er een managementsysteem en een duurzaamheidsinstrument, genaamd de CO2-Prestatieladder. Doel van dit systeem is een continue CO2 reductie binnen het bedrijf, bij uitvoering van projecten en in de gehele keten.

Het managementsysteem heeft 4 invalshoeken, namelijk:

  1. Inzicht – Het in kaart brengen van de CO2 uitstoot en de emissiestromen, zoals van elektra en transport.
  2. Reductie – Het formuleren van doelen en maatregelen in een plan van aanpak. Waar kunnen we reduceren?
  3. Transparantie – Het communiceren van voortgang zowel intern als extern en zo draagvlak te creëren binnen de organisatie om mensen in beweging te krijgen verder te reduceren.
  4. Participatie – Het delen en opdoen van kennis over COreductie. Het betrekken van de gehele keten, van leveranciers tot afnemers om COreductie hierin door te voeren.

Elk bedrijf kan gecertificeerd worden volgens de CO2-Prestatieladder. Ondanks dat deze niet verplicht is adviseert Nienke Bakker, CO2 adviseur bij de Duurzame Adviseurs, deze wel aan te vragen. “De belangrijkste factor om te certificeren is een daadwerkelijke bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat aantoonbaar te maken naar klanten concurrenten. De inspanning die je hiervoor levert kan leiden tot financieel voordeel bij aanbestedingen op een project”, stelt Nienke Bakker.

Verscheidene opdrachtgevers vereisen een bepaald niveau. Zij koppelen daar dan ook verschillende gunningscriteria en financiële voordelen aan. Er zijn 5 niveaus, waarbij veel bedrijven al op niveau 3 instromen. Hierbij ligt de focus vooralsnog op de eigen organisatie. We maken hierin onderscheid tussen directe en indirecte uitstoot.

Niveau 4 en 5 zijn zowel intern als extern gericht. Hierbij moet men denken aan hoeveel uitstoot is gerelateerd aan een bepaald product dat men inkoopt. Een kanttekening hierbij is dat het een uitdaging kan zijn om deze tot detail te kwantificeren. Emissiestromen van leveranciers zijn lastig te achterhalen. De CO2-Prestatieladder werkt in sommige situaties met schattingen op basis van een conversiefactor”, aldus Nienke Bakker

Nienke Bakker: “Uiteindelijk gaat het er om dat men blijft reduceren en vooruitgang blijft boeken”.

Uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder twee keer zo snel CO2 reduceren als het Nederlands gemiddelde. De gemiddelde CO2-reductie in Nederland is 1,6% per jaar, organisaties met een certificaat op de Ladder reduceren 3,2% per jaar.

Nienke Bakker: “We zien een groei in aanvragen voor een CO2-Prestatieladder certificering bij gemeenten. Vaak is dit dan ook de partij die uitvraagt. Bij de uitvraag worden specifieke eisen gesteld, waaraan de gemeente dan zelf ook willen voldoen. Goed voorbeeld doet in deze ook goed volgen.”

Uiteindelijk moeten we het samen doen, daarbij is het belangrijk de gehele keten te betrekken. Men moet groter en breder gaan denken dan alleen binnen de eigen organisatie.

De CO2-Prestatieladder stimuleert dit ketendenken. Het is dan ook niet voor niets dat dit managementsysteem door OESO als best practice voor duurzaam inkopen is benoemd.