Techniek / Wat is recyclinggranulaat

Wat is recyclinggranulaat?

Recyclinggranulaat is granulaat dat ontstaat bij het bewerken van steenachtige afvalstoffen, die onder andere vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen alsmede vergelijkbare steenachtige bedrijfsafvalstoffen.

Bij het slopen van gebouwen en werken komt Bouw- en Sloop Afval (BSA) vrij.

Alvorens te slopen worden gebouwen vrij gemaakt van voor recycling storende stoffen. Dit start bij asbestverwijdering, maar ook andere niet-steenachtige stoffen worden apart gehouden. Hierdoor is een relatief schone stroom steenachtig afval beschikbaar: het puin.

Het puin wordt bij binnenkomst bij de puinbreekbedrijven zorgvuldig beoordeeld voordat het wordt gebruik als grondstof voor het bewerkingsproces. Hierbij wordt al onderscheid gemaakt in stromen die geschikt zijn voor wegenbouw en stromen die geschikt zijn voor toepassing in beton. Ook tijdens het proces vindt nog reiniging van het product plaats, zoals door magneetscheiders (ijzer), zifters (lichte bestanddelen) en handpicking. Het meeste recyclinggranulaat wordt ingezet in verschillende toepassingen, zoals wegfunderingen, ophogingen, als drainage materiaal, ballast voor zeeweringen, bestratingzand en dergelijke. In toenemende mate wordt er ook toeslagmateriaal voor beton van gemaakt. Dit is technisch lastiger omdat er voor het maken van beton hoge eisen worden gesteld aan de grondstoffen. In het kader van deze website wordt ingegaan op de toepassing van recyclinggranulaat als toeslagmateriaal in de betonindustrie.

Het granulaat kan worden geklassificeerd in verschillende korrelgroottefracties (bijvoorbeeld 4-16 mm of 4-32 mm). Zo nodig wordt het nog verder gereinigd door middel van wassen, zeven of ziften. Hierna blijft een materiaal over dat geschikt is voor hergebruik in beton. Het toepassen van recyclinggranulaat in beton heeft diverse milieuvoordelen, te weten:
- het draagt in grote mate bij aan een gesloten betonkringloop;
- het reduceert het gebruik van primaire grondstoffen;
- het voorkomt overschotten aan steenachtig BSA.

De kwaliteit van recyclinggranulaat voor beton wordt geborgd door BRL 2506. Volgens dit systeem worden bedrijven 4x per jaar bezocht, waarbij tevens de productkwaliteit wordt geverifieerd door middel van proeven. Verder voert de producent alle relevante controles uit die voortkomen uit de normen voor granulaten en beton, zoals EN 12620, NEN 5905.

In principe is het certificeren van het product een vrije keuze van de ondernemer. CE markering is dat niet. Alle leveringen dienen te zijn vergezeld van CE markering. Volgens de CE markering dienen producenten een productiecontrole uit te voeren en de kwaliteit van het product te declareren. Of de gedeclareerde kwaliteit ook de kwaliteit is die de betonproducent wil hebben wordt in de markt bepaald.
Om de handel in het product te vereenvoudigen is in 2008 een voorbeeld productblad, gebaseerd op de CE markering opgesteld.

Partners