Nieuws / berichten

CDA delegatie op werkbezoek bij Vliko

Sorteerhal Vliko meerdere afbeeldingen

Op vrijdag 1 juni 2012 bracht een CDA delegatie met onder meer mevrouw Marieke van der Werf, 2e Kamerlid een werkbezoek aan het recyclingbedrijf Vliko te Leiderdorp.

Na een introductie van Vliko directeur Marcel Koen en Max de Vries van BRBS Recycling werd al snel duidelijk dat de CDA delegatie op alle fronten de visie en missie van de recyclingsector deelt. Vraag is hoe de juiste wetgeving gerealiseerd kan worden om de doelstellingen van meer recycling te realiseren. Marieke van der Werf liet zich nog ontvallen hoe spijtig het is dat de stortbelasting is komen te vervallen en hoe in de huidige situatie van de overcapaciteit aan vuilverbranding een verbrandingsbelasting een goed instrument zou kunnen zijn.
“Aangezien dat de grondstofprijzen nog niet een juiste afspiegeling zijn van de dreigende grondstoffenschaarste zitten we in een soort van tussen fase waardoor sturing vanuit de overheid noodzakelijk is om de gewenste recycling boven storten en verbranden gerealiseerd te krijgen”: aldus Marieke van der Werf.

Met de rondleiding over het terrein van Vliko werden de ideeën en visies verder bevestigd. Ook de extra werkgelegenheid, die recycling oplevert voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt mag niet onvermeld blijven, evenals het feit dat Nederland de kans niet verloren mag laten gaan om op recyclinggebied haar kennis en kunde aan het buitenland te verkopen. Hiervoor mag Den Haag de ogen niet sluiten en zal zij de recyclingmarkt tot ruim boven het Europese gemiddelde moeten stimuleren. “In feite zou de recyclingsector in het rijtje van topsectoren niet misstaan”, was de eindconclusie van Marieke van der Werf.

Recyclingsymposium groot succes

uitreiking Award aan Vink 19-09-2012

Het recyclingsymposium van 19 september 2012 kan een groot succes worden genoemd. De sprekers Ed Nijpels (voorzitter PRN), Hannet de Vries-in ’t Veld (directeur VAR) en Frank Dietz (Planbureau voor de Leefomgeving) onderstreepten het belang van meer recycling. Zij zijn unaniem van mening dat bredere toepassing van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ noodzakelijk is voor daadwerkelijke vergroening van onze economie.

Tijdens het symposium vond eveneens de uitreiking van de tweejaarlijkse Recycling Innovatie Award plaats. Deze prijs werd door Ad Lansink uitgereikt aan Vink aannemingsmaatschappij voor hun recycling van kunstgras.

D
e ruim 120 toehoorders waren eveneens getuige van het benoemen van Ad Lansink tot erevoorzitter van de FHG.

H
et recyclingsymposium is een initiatief van BRBS Recycling, FHG en VLM. De powerpoint presentaties van mevrouw De Vries en de heer Dietz vindt u hier.

BRBS Recycling partner brancheprogramma MVO Nederland

Op 21 november 2012 hebben BRBS Recycling en MVO Nederland een overeenkomst ondertekend waarin BRBS Recycling aangeeft zich te gaan inzetten voor de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de recyclingsector. De ondertekening verbindt BRBS Recycling aan een programma dat brancheorganisaties helpt MVO bij hun leden te agenderen en te implementeren.

“De productie van grondstoffen uit afval is de essentie van de bedrijfsvoering van leden van BRBS Recycling. Daarmee is het bedrijfsproces als zodanig een belangrijke bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus Jan Schuttenbeld, voorzitter van BRBS Recycling. Hij ondertekende 21 november, samen met Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland het manifest (zie ook de bijlage). Verdere groei en verbetering van de rentabiliteit van de sector dragen structureel bij aan People, Planet en Profit.

In de samenwerking met MVO Nederland willen de leden van BRBS Recycling zich committeren aan de volgende doelstellingen:


1.     Het vergroten van kennis in de branche op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door het uitwisselen van ervaringen en expertise.


2.     Het opstellen van MRPI-bladen voor de meest gangbare recyclinggranulaten.


3.     Het verder bevorderen van de arbeidsveiligheid door actief te participeren in de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche.


4.     Het voortdurend bevorderen van de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers, waarbij bijzondere aandacht is voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.


5.     Het verder verhogen van het recyclepercentage van het Nederlands afval.


6.     Verdergaande reductie van CO2-uitstoot door energiebesparing en innovatie.


BRBS Recycling is de vereniging van recyclingbedrijven die uit grof huishoudelijk afval, bouw-, renovatie- en sloopafval en droog bedrijfsafval hernieuwde grondstoffen produceren. De vereniging bestaat uit puinbrekers, sorteerbedrijven en recyclingbedrijven voor specifieke afvalstromen. In totaal telt de BRBS circa 70 leden die op circa 150 locaties onder meer zo'n 75-80% van het bouw- en sloopafval (BSA) bewerken. BSA is één van de grootste afvalstromen van Nederland. Hiervan wordt 98% gerecycled.

Over MVO Nederland
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor bedrijven met MVO-ambitie. Haar streven: MVO een vanzelfsprekende zaak maken voor alle ondernemers in Nederland. Sinds de oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en daarover van gedachten willen wisselen met gelijkgestemden, brancheorganisaties, de overheid en/of NGO’s. Het partnernetwerk van MVO Nederland telt meer dan 2.000 bedrijven en organisaties. Elke maand komen daar tientallen partners bij. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en variëren van eenpersoonsbedrijven tot multinationals.
MVO Nederland faciliteert haar achterban met kennis en inspiratie over de volle breedte van het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen. Speerpuntthema’s in 2012 zijn transparantie, ketenverantwoordelijkheid/duurzaam inkopen en mensgericht ondernemen. Ook aan participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt besteedt MVO Nederland in 2012 extra aandacht.
Meer informatie op
www.mvonederland.nl

Brekersector transparanter en meer producten eenvoudig onder één certificaat

Breker met GPS

De nieuwe BRL 2506 versie 2013 is door SBK geaccepteerd. Dit betekent dat de weg open ligt voor aanbieding aan de Europese Commissie.
De BRL zal per 1 juli 2013 van kracht worden, waarna brekerbedrijven vóór 29 november 2013 dienen te beschikken over de nieuwe erkende certificaten.

Na een zeer zorgvuldige procedure is er een nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2506 opgesteld, die voor brekerbedrijven veel voordelen biedt. BRBS Recycling heeft er alles aan gedaan om een goed op de praktijk afgestemde BRL te verkrijgen, waarbij ook transparantie en het vertrouwen in de BRL bij de toezichthouder  is vergroot.
Eén van de onderdelen is de verplichte GPS. Leden van BRBS Recycling zijn al sinds 2008 verplicht GPS te voeren, waardoor in de loop van de tijd een eenvoudig en kostengunstig systeem is ontstaan en het systeem zelf gratis ter beschikking wordt gesteld. Ook voor derden kan de BRBS Recycling voor kostgunstige oplossingen zorgen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat  van BRBS Recycling:
0418-684878 en of info@brbs.nl.

Europarlementariër Bas Eickhout op bezoek

Europarlementariër Bas Eickhout (l), Ruurd van Schaik, Hoofd engineering VAR (m) en Ariane van Burg, Raadslid GroenLinks Apeldoorn (r) bij vergistingsinstallatie van de VAR

Ondanks dat Europarlementariër Bas Eickhout wel wist dat Nederlandse recyclingbedrijven voorop lopen, had hij niet gedacht dat recyclingbedrijven ‘zo ver gingen’. Alleen daarom al zijn dit soort werkbezoeken van beleidsmakers belangrijk.
Voor Nederland liggen er volgens hem in Europa twee prima kansen, waarin zij leidend kan zijn. Zowel op het gebied van de Biobased Economy als voor recycling moet dit realiseerbaar zijn. Milieu en recycling  worden nu nog in Europa te zeer als een ‘nice te have’ gezien in plaats van een ‘must’. Daarom moet niet alleen de Eurocommissaris van milieu Potocnik hierin de toon zetten, maar juist ook DG Enterprise (Europees ministerie van EZ). Volgens hem dient het Nederlands ministerie van EZ er alles aan te doen om recycling hoog op de Europese economische agenda te krijgen.
Willen recyclingbedrijven verder kunnen investeren en innoveren dan moet er voldoende volume zijn, zo was ook de conclusie van Bas Eickhout.

Recyclingbedrijven hebben veel belang bij goed Europees afvalbeleid. Zo is het bijvoorbeeld voor de export van kennis en kunde van belang dat ook andere landen dezelfde hoge standaard voor compost hebben als Nederland. Ook strenge controles van export van schroot helpt verdergaande recycling in Nederland en verkleind de kans dat in lagelonenlanden grondstoffen onder zeer slechte arbeids- en milieuomstandigheden worden gerecycled.

In Europees verband ziet Bas Eickhout het nog wel zover komen dat elk lidstaat, evenals bij duurzame energie, in op maat voorgeschreven tempo tot de vastgestelde doelstellingen kan komen.

Partners